Algemene voorwaarden van Your Moment

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden door Your Moment, al dan niet via de webshop, en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Your Moment is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Antwerpen.

    
Aankoop en Betaling
Betaling van producten gekocht bij Your Moment geschiedt uitsluitend vooraf. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de betalingen verricht via Mollie.

Levering en Levertijden
De door Your Moment opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen vaste termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met u op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. transport, de levering, het depot van de geleverde producten enz. Levering geschiedt per postpakket, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. De levering- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop.

Bedenktijd, gebreken en retourneren
Voor alle producten gekocht via de webshop heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

Er is geen verzakingrecht wanneer de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, verkoopbare en ongebruikte staat verkeren. In het geval dat na retourzending wordt vastgesteld dat de producten geopend en gebruikt werden, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren. In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht. De goederen dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen 7 dagen na levering aan Your Moment te melden.

Een niet zichtbaar gebrek dient de consument uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden. Your Moment betaalt u het aankoopbedrag, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Privacy en garantiebepalingen
Your Moment volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd in een database. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking en intern beheer. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Your Moment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Your Moment niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Your Moment opgeschort. Bij langdurige overmacht (langer duurt dan 8 weken) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Your Moment of rechthoudende derden.